x
Tương lai trong tầm tay

Xuất khẩu may mặc - Thái Sơn S.P

Giới thiệu công ty

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN S.P

Nhu cầu ứng dụng

  • Phần mềm kế toán quản lí sản xuất chuyên ngành may mặc xuất khẩu.
  • Đáp ứng chuẩn mực kế toán hiện hành theo qui định của bộ tài chính.

Nhu cầu quản lí chuyên ngành

  • Quản lí công nợ khách hàng chi tiết theo từng hóa đơn theo hạn thanh toán.
  • Quản lí công nợ phải trả chi tiết theo từng hóa đơn theo hạn thanh toán.
  • Quản lí giá thành sản xuất theo đơn hàng.
  • In hóa đơn tự in từ phần mềm.
  • Quản lí và in phiếu xuất khẩu theo qui định.

Yêu cầu kỹ thuật

  • Chạy trên nền tảng Windows.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn