x
Tương lai trong tầm tay

Trợ giúp SenPOS

Hướng dẫn sử dụng - trợ giúp các vấn đề phát sinh trong SenPOS

Tên chủ đề Trả lời Xem Bài mới nhất
Cách đặt món, ghép bàn, tính tiền trong SenPOS
Vỹ Trần Thành
0 1185
4 years ago
Vỹ Trần Thành
Cách tạo danh mục chi phí trong SenPOS
Vỹ Trần Thành
0 895
4 years ago
Vỹ Trần Thành
Cách tạo danh mục món ăn trong SenPOS
Vỹ Trần Thành
0 935
4 years ago
Vỹ Trần Thành
Cách tạo danh mục bàn trong SenPOS
Vỹ Trần Thành
0 905
4 years ago
Vỹ Trần Thành
Cách tạo danh mục đơn vị tính, món ăn
Vỹ Trần Thành
0 920
4 years ago
Vỹ Trần Thành