x
Tương lai trong tầm tay

Trợ giúp SenPOS

Hướng dẫn sử dụng - trợ giúp các vấn đề phát sinh trong SenPOS

Tên chủ đề Trả lời Xem Bài mới nhất
Cách đặt món, ghép bàn, tính tiền trong SenPOS
Vỹ Trần Thành
0 973
3 years ago
Vỹ Trần Thành
Cách tạo danh mục chi phí trong SenPOS
Vỹ Trần Thành
0 721
3 years ago
Vỹ Trần Thành
Cách tạo danh mục món ăn trong SenPOS
Vỹ Trần Thành
0 751
3 years ago
Vỹ Trần Thành
Cách tạo danh mục bàn trong SenPOS
Vỹ Trần Thành
0 731
3 years ago
Vỹ Trần Thành
Cách tạo danh mục đơn vị tính, món ăn
Vỹ Trần Thành
0 743
3 years ago
Vỹ Trần Thành